Bruxweb

Webbdesign IT Företagande Innovationer

Att vara arbetsmiljöombud

Det är arbetsgivaren som är ansvarig för arbetsmiljön och tillsammans med sina anställda skapar den miljön som räknas som en bra arbetsmiljö.

Att vara ett arbetsmiljöombud innebär att denne kan en anställd vända sig till i frågor som rör arbetsmiljön på arbetsplatsen. Ombudet för sin del ska ta del av handlingar som rör företagets arbetsmiljö. Vara med om företaget planerar nya lokaler. Ombudet ska också kunna få relevant utbildning som har med arbetsmiljö att göra.

En del för ett arbetsmiljöombud kan vara att ordna brandövningar inom företaget. Men det kan också vara kunna avbryta arbeten som på något sätt utsätter anställda för någon form av fara. Vanligtvis så väljs detta ombud av de anställda och brukar vara under en treårsperiod. Inget hindrar att ombudet fortsätter om den har sina arbetskamraters förtroende.

Det är viktigt att arbetsmiljön följer alla de regler som finns uppsatta. I en arbetsmiljö så räknas även den psykosociala miljön in. Så det är inte bara det yttre som räknas utan även hur vi tillsammans har det inom arbetslaget.

Det är viktigt att låta alla komma till tals vid de möten som håll om arbetsmiljön. Det är ombudet man går till om det är något som man vill ta upp på någon form av möte om arbetsmiljön. Det bör även ske regelbundna skyddsronder där man skriver ner de fel och brister man upptäcker.